ΔΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συμμετοχή του ΚΠΕ Δραπετσώνας με την εισήγηση: «H Aτζέντα 2030 μέσα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας», στην εκδήλωση «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από τα μάτια των παιδιών», στις 22 Νοεμβρίου 2018.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠ.ΠΕ.Θ και  το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC), με αφορμή το ηλεκτρονικό βιβλίο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο «Παιδικές Ιστορίες για έναν Καλύτερο Κόσμο», το οποίο έχει μεταφραστεί από το UNRIC στην ελληνική γλώσσα (https://sdgstorybook.com/foreword-gr/).

Με την εν λόγω εισήγηση, έγινε παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων του ΚΠΕ Δραπετσώνας, με κύριο άξονα τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά για την προώθηση των στόχων της εκπαίδευσης για την αειφορία. Η Ατζέντα 2030 αποτελεί κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια της συστημικής σκέψης και των βασικών ικανοτήτων του παγκόσμιου πολίτη. Επιπλέον, επιτρέπει να γίνει κατανοητός ο σύνθετος χαρακτήρας της εκπαίδευσης για την αειφορία, στο βαθμό που ζητήματα, όπως εξάντληση φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων, κλιματική αλλαγή, κλπ., δεν μπορούν να προσεγγιστούν αποσπασματικά, αλλά μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με ζητήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνηςδικαιωμάτωνμείωσης ανισοτήτων, κλπ. 

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.